ADVOKATSKO ORTAČKO DRUŠTVO                IUSTITIA                      Adv.  Vladan S. Bojić i drugi
LAW OFFICE    PODGORICA    MONTENEGRO    IUSTITIA    ADVOKATSKA KANCELARIJA    PODGORICA    CRNA GORA
1    
   
  Justicija se u okviru advokatskih poslova bavi profesionalnim pružanjem pravnih usluga iz domena krivičnog i građanskog prava, privrednog (domicilnog i međunarodnog), radnog, upravnog, ustavnog prava, IT Law Business informatičkog i softverskog prava, prava intelektualne svojine, u svim zakonomerenim postupcima.

Delatnost Justicije odvija se kroz održiv sistem davanja usmenih i pisanih pravnih saveta, pružanje pratećih pravnih i pravno-logističkih usluga i zastupanja pred svim sudovima i nadležnim državnim, drugim organima i svim trećim subjektima. Delatnost posebno obuhvata, osnivanje i registraciju domaćih, mešovitih i stranih privrednih društava u Crnoj Gori, strana ulaganja (investicije) i podršku poslovanju stranih subjekata, izradu domaćih i međunarodnih ugovora u privredi, zastupanje pred domaćim i stranim trgovinskim arbitražama, učestvovanje u poslovnim razgovorima i korespondenciji, pružanju informacija o međunarodnim i domaćim pravnim izvorima, učestvovanju u svojstvu konsultanta u postupcima privatizacije, posebnim upravnim postupcima iz segmenata poreza, katastra nepokretnosti, hartija od vrednosti, carina i špedicija, naplati tražbina u svim postipcima, te drugim pravno zavisnim i interaktivnim materijama.

Trajno opredeljenje Justicije je da uz poštovanje najviših etičkih principa sadržanih u Kodeksu profesionalne etike advokata, pruži kvalitetnu i efikasnu zaštitu svojim klijentima. Usmeni i pisani pravni saveti (consalting), kao i zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima, suština su redovnih aktivnosti. Kroz savestan rad Justicije ostvaruju se i štite prava i najbolji interesi njenih klijenata.

Justicija obavlja zastupanje pred sudovima u svim parničnim postupcima, posebno privrednim stvarima, postupcima upisa u CRPS, registar zaloga, lizing registra, postupcima iz radnih odnosa, zastupstava sindikata, postupcima iz autorskih, statusnih i brakorazvodnih sporova, postupaka za zakonsko izdržavanje, državinskih i svojinskih sporova, upravnih sporova, prekršajnih i ustavnih postupaka, ustavne žalbe, privrednih prestupa i krivičnih postupaka, postupaka arbitraže, sačinjavanja svih pravnih poslova, izradi i postupcima donošenja o novelacija svih relevantnih oblika opštih i pojedinačnih pravnih akata, drugih postupaka i pravnih tematika.

Justicija je stvorena idejom, da se suština advokature ne svodi samo na oficijelno uvažavanje klijenata, nego i na iskrenost, požrtvovanje i odanost interesima klijenata i stalnom trudu da se pruži i više od onog što oni imaju pravo po pravnim aktima i slovima ugovora o angažmanu, da očekuju. Ističemo privrženost kodeksnim principima advokature EE, i tome da je advokat obavezan da uz poštovanje suda, štiti interese klijenta, časno i neustrašivo, bez obzira na posledice protiv njega samog ili trećih lica, da profesionalna dužnost advokata zahteva potpunu oslobođenost od bilo kakvih uticaja, kako ličnih interesa, tako i spoljašnih pritisaka, te da je uz dužno suštinsko poštovanje zakona i profesionalno ponašanje, advokat dužan da uvek postupa u najboljem interesu klijenata, a da njegove interese pretpostavi svojim interesima i / ili interesima, kolega advokata.

Justicija nastoji da svojim konkretnim angažmanom, stalno potvrđuje da je advokatura slobodna profesija, a advokat poseban činilac pravosuđa, zastupnik i savetodavac koji ostvaruje i štiti interese klijenta, služeći interesima pravde i poštovanju zakona. Nemamo sumnji u to da advokat mora biti stalni mislilac, neprekidni skeptik i racionalista, pri čemu racio vidimo kao odraz prefinjene emocije, jer nemamo nikakve dileme da bez lične srčanosti i profesionalne hrabrosti, advokat ostaje samo prost činovnik i najobičniji birokrata. Borimo se za vladavinu prava, jer je ona najdonji kamen savremene države. Ta borba traje sada, u vremenu kad još uvek, pravna sigurnost nije stekla svoje pravo punog građanstva u Crnoj Gori. Profesiju advokat, koja je duboko ukorenjena u principima vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, treba dokazivati u stvarnosti, bez imalo kolebanja i bez prava na izgovor. Nezavisnost, kao elementarni uslov profesije advokat, definiše pravo da se klijent zastupa bez ograničenja, sem onih koji zahtevaju interesi pravde, bez kakvog uticaja ili podložnosti, te da advokat ne sme da se plaši kad čini ono što smatra da je za klijenta najbolje, jer je advokat suštinski faktor u održavanju ravnoteže, između pojedinaca i interesnih centara moći u svakom društvu.

Verujemo u afirmaciju i uspostavljanje savremenog pravnog sistema, kroz najprijemčiviju definiciju :„Pravnim sistemom naziva se ta, od pravne nauke, logički sređena neprotvrečna celina opštih pravnih normi, koje se sve drže međusobno i zavise jedna od druge.“(prof. dr Radomir Lukić). To jeste savršenstvo pravne misli. Pritom, taj razvijen pravni sistem mora imati zadatak, ostvarenje ideje pravde, jer – „Ako je pravda uklonjena, šta su države drugo, nego obična razbojništva.“ (Sv. Avgustin, Iustitia remota, quid sunt, regna nisi magna latrocinia).
 
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10